Uvidom u pristiglu dokumentaciju kandidata koji su se prijavili na oglas za posao stručnog suradnika/suradnice LAG-a BRAČ utvrđeno je kako su kompletnu traženu dokumentaciju dostavili:

1. Ana Maričić
2. Cvita Mutarello
3. Dorotea Krstić
4. Nikolina Jakšić
5. Anamarija Faldić

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će da je povukao prijavu na oglas. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz pisanog testiranja.

Kandidati mogu pristupiti pismenom i usmenom testiranju koje će se održati:

Pismena provjera kandidata održati će se u u petak, 08. srpnja 2022. godine u 15:30 h

Usmena provjera kandidata održati će se u srijedu, 08. srpnja 2022. godine u 17:00 h s kandidatima koji prođu pismeni dio.

Lokacija:

Ured LAG-a Brač
Žedno Drage 37
21400 Supetar

PODRUČJE TESTIRANJA:

Lokalna razvojna strategija LAG-a Brač 2014.-2020. (www.lagbrac.hr)
Statut LAG-a Brač (www.lagbrac.hr)
Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje:

Mjera 19 – “LEADER – CLLD” (https://www.apprrr.hr/mjera-19-leader-clld/)

Kandidatima koji nisu zadovolji uvjete zahvaljujemo na javljanju, i svakako vas stavimo u našu bazu za moguće projekte u budućnosti.