Zaštita osobnih podataka građana u vezi s obradom tih podataka je jedno od temeljnih ljudskih prava čiju zaštitu jamče odredbe Povelje Europske unije o temeljnim ljudskim pravima te Ugovora o funkcioniranju Europske unije prema kojima svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka.
Konkretnu razradu načelnih odredbi spomenutih propisa donijela je Uredba (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. godine koja se u svim članicama EU, pa tako i u Republici Hrvatskoj, primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

LAG „Brač“ stvorio je ovu Politiku zaštite privatnosti kako bismo pokazali da brinemo o privatnosti naših korisnika te kako bismo vas informirali o načinima skupljanja i obrade osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR EU 2016/679).

Kako bi Vas uputili, molimo Vas da pažljivo pročitate kako biste saznali kako skupljamo, obrađujemo, štitimo ili na bilo koji drugi način koristimo vaše osobne podatke.

 

OPĆI UVJETI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA U LAG-u „BRAČ“

Osobni podaci su informacije koje vas identificiraju kao pojedinca:

 • ime i prezime
 • OIB
 • e-pošta
 • kućna ili poslovna adresa
 • telefonski broj i sl.

Ne prikupljamo osobne podatke osim kada ste vi to omogućili odnosno kad se složite s time.

LAG će koristiti osobne podatke isključivo na zakonit način: samo one podatke koje je pribavio uz korisniku unaprijed poznatu svrhu i samo za vrijeme koje svrha iziskuje. Svaki osobni podatak koji je korisnik dopustio koristiti LAG je dužan voditi točno i uz sve propisane mjere zaštite, a korisnik u svako doba ima pravo povući privolu kojom je dopustio korištenje njegovih osobnih podataka, dobiti obavijest od LAG-a koje osobne podatke koristi, tražiti ispravak ili brisanje podataka te izjaviti prigovor ako smatra da se njegovi osobni podaci ne koriste na propisan način.

LAG može povremeno prema vlastitom nahođenju, bez prethodne najave, izmijeniti, preinačiti, dopuniti, ukloniti ili na bilo koji drugi način ažurirati ovu Politiku zaštite privatnosti. Sve će promjene biti objavljene na mrežnoj stranici www.lagbrac.hr kako bi svi korisnici bili u potpunosti upoznati s vrstom osobnih podataka koji se prikupljaju, načinom korištenja i uvjetima pod kojima se ovi podaci mogu pružiti na uvid.

LAG koristi sve potrebne mjere za zaštitu osobnih podataka od gubitka, zloporabe, neovlaštenog pristupa, prijenosa, izmjene ili uništenja. Ukoliko dođe do gubitka, zloporabe, neovlaštenog pristupa, prijenosa, izmjene ili uništenja osobnih podataka LAG će poduzeti sve moguće sigurnosne mjere kako bi se osobni podaci korisnika zaštitili od navedenih opasnosti.

Vi kontrolirate informacije koje pružate o sebi. Vaša prava obuhvaćaju pravo na pristup informacijama, pravo na ispravak, pravo na brisanje (zaborav), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost i pravo na prigovor. Ako želite ostvariti bilo koje od prava vas kao korisnika ili imate bilo kakvih pitanja u vezi naše politike zaštite privatnosti ili kako postupamo s vašim osobnim podacima, slobodno nam se obratite. Možete nas kontaktirati na broj 00 385 (0)21 677393 ili nam pišite na info.lagbrac@gmail.com Mi ćemo na svaki vaš zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Za službenika Lokalne akcijske grupe Brač, za zaštitu osobnih podataka, na sastanku održanom 24. kolovoza 2018. godine, Upravni odbor LAG-a Brač imenovao je Ivanu Gospodnetić, stručnog suradnika Lokalne akcijske grupe Brač.  (ODLUKA o imenovanju službenika za ZOP)

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg skupljanja i obrade vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP).

 

WEB STRANICA LAG-A WWW.LAGBRAC.HR I BILTEN LAG-A

Za pristup informacijama na web stranici LAG-a www.lagbrac.hr nije potrebna nikakva prijava/registracija pa se web stranica može koristiti bez otkrivanja identiteta korisnika.

Međutim, učlanjenjem u LAG Brač i podmirenjem članarine čime ste redovni član LAG-a Brač, na vaše ustupljene e-mail adrese šaljemo bilten Bračke novitade kao prikaz rada ureda LAG-a u svrhu praćenja i informiranja člastva.

Revizijom članstva možete se odlučiti želite li i dalje primati informacije na vašu e-mail adresu u svrhu informiranja / biltena.

 

Osobni se podaci čuvaju sukladno važećim zakonskim propisima i etičkim standardima za čuvanje, izvještavanje i dokumentiranje osobnih podataka. LAG neće dijeliti ili na bilo koji drugi način ustupiti korisnikove osobne podatke trećim osobama.

 

ČLANOVI LAG-A „BRAČ“

LAG posjeduje osobne podatke svojih članova putem ispunjene i ovjerene Pristupnice i zatraženih dokumenata radi upisa u Evidenciju članstva LAG-a sukladno Statutu LAG-a i Zakonu o udrugama RH. Osobne podatke članova koje LAG prikuplja i obrađuje su sljedeći:

 • ime i prezime
 • OIB, adresa
 • datum rođenja/osnutka
 • broj telefona/mobitela
 • e-adresa
 • fotokopija osobne iskaznice (ovsino o sektoru)

Osobni podaci članova prikupljaju se isključivo radi udovoljavanja zakonskim obvezama u svrhu upisa u Evidenciju članstva LAG-a. Prikupljeni podaci neće se dostavljati trećim osobama, a u slučaju da bude potrebe za njihovim dostavljanjem, prosljeđivat će se samo uz izričitu pisanu privolu člana.

Član LAG-a može zatražiti pristup svojim osobnim podacima te ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka kao i pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka slanjem obavijesti na info.lagbrac@lgmail.com. Svi podaci brišu se prestankom svrhe u koje su prikupljeni, odnosno prestankom svojstva člana LAG-a.

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka koja se provodi u Hrvatskoj od 25. svibnja 2018 godine Vas molimo za popunjavanje obrazaca propisanih zakonskom odredbom:

A_LAG_podloga_Registar clanova_revizija podataka

B_Izjava_suglasnost_LAG_clanovi Skupstine

 

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA / NADZORNOG ODBORA LAG-A „BRAČ“

Osobne podatke članova Upravnog odbora koje LAG „Brač“ prikuplja i obrađuje su sljedeći:

 • ime i prezime
 • OIB
 • adresa
 • datum rođenja
 • broj telefona/mobitela
 • e-adresa
 • fotokopija osobne iskaznice

Osobni podaci članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora LAG-a prikupljaju se i obrađuju u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima isključivo u svrhu provedbe lokalnog razvoja vođenog lokalnom zajednicom (LEADER/CLLD) i promocije rada LAG-a. Prikupljeni podaci dostavljaju se nadležnom provedbenom tijelu Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. u cilju dokazivanja aktivnosti LAG-a odnosno prikazivanja uključenih sudionika u upravljačkoj strukturi LAG-a.

Član Upravnog odbora i Nadzornog odbora LAG-a može zatražiti pristup svojim osobnim podacima te ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka kao i pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka slanjem obavijesti na info.lagbrac@gmail.com. Svi podaci brišu se prestankom svrhe u koje su prikupljeni, odnosno prestankom svojstva člana Upravnog odbora LAG-a.

 

SUDIONICI NA JAVNIM DOGAĐANJIMA U ORGANIZACIJI/SUORGANIZACIJI LAG-A

S obzirom da se funkcioniranje LAG-a financira javnim sredstvima iz proračuna Europske unije, Državnog proračuna, proračuna jedinca lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih donatora LAG ima obvezu dokazati svoje aktivnosti odnosno prikazati ih putem podataka/prikaza uključenih sudionika.

S tim u svezi LAG prikuplja i obrađuje osobne podatke sudionika javnih događanja u organizaciji/suorganizaciji LAG-a i to u sljedeće svrhe:
a) Provedbe lokalnog razvoja vođenog lokalnom zajednicom (LEADER/CLLD) i promocije rada LAG-a, a u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima koji se odnose na rad LAG-a.
b) Prikuplja i obrađuje fotografije, audio i video zapise u svrhu provedbe lokalnog razvoja vođenog lokalnom zajednicom (LEADER/CLLD) i promocije rada LAG-a.
c) Podatke pod točkom a) i b) LAG dostavlja nadležnom provedbenom tijelu Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. i drugih donatora u svrhu dokazivanja aktivnosti LAG-a odnosno prikaza podataka o uključenim sudionicima.
d) Objavljuje fotografije, audio i video zapise na web stranici, elektroničkim medijima (televizija, radio i internetski portali), tiskovinama, društvenim mrežama u svrhu provedbe lokalnog razvoja vođenog lokalnom zajednicom (LEADER/CLLD) i promocije rada LAG-a.

Napominjemo da kao sudionik javnog događanja u organizaciji/suorganizaciji LAG-a imate pravo povući privolu kojom ste dopustili korištenje osobnih podataka i audio-vizualnih zapisa slanjem obavijesti na info.lagbrac@gmail.com, dobiti obavijest od LAG-a koje osobne podatke koristi, tražiti ispravak ili brisanje podataka te izjaviti prigovor ako smatrate da se vaši osobni podaci ne koriste na propisan način.

LAG je dužan čuvati osobne podatke sudionika javnih događanja u organizaciji/suorganizaciji LAG-a tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja za aktivnosti koje su financirane iz javnih izvora.

 

PRIJAVITELJI NA NATJEČAJE LAG-A U SKLOPU PROVEDBE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-A ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

LAG objavljuje natječaje za dionike s područja LAG-a „Brač“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a za razdoblje 2014. – 2020. Na taj način prikuplja i obrađuje osobne podatke prijavitelja koji su se prijavili na LAG-natječaje. S obzirom da postoje dvije razine u postupku dodjele potpore nositeljima projekata putem LAG-natječaja – LAG-razina (na kojoj se provodi postupak odabira projekata) i razina Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (na kojoj se provodi postupak dodjele potpore) LAG je dužan u ime i za račun nositelja projekata kojima je izdana odluka o odabiru projekata podnijeti zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja. LAG je dužan osobne podatke prijavitelja proslijediti trećim osobama, u ovom slučaju Agenciji za plaćanja, temeljem Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Sporazumu o suradnji u izvršavanju delegiranih administrativnih provjera prilikom provedbe operacija u okviru strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice, Mjera 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD) te Smjernicama za provedbu postupka odabira projekata.

Prikupljeni osobni podaci prijavitelja dostavljaju se Agenciji za plaćanja u svrhu provedbe natječaja i dodjele sredstava po objavljenom natječaju.

LAG je dužan čuvati osobne podatke svih prijavitelja na LAG-natječajima tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja za aktivnosti koje su financirane iz javnih izvora.

 

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA: Ivana Gospodnetić

E-MAIL: info.lagbac@gmail.com

DOKUMENTI

ODLUKA o imenovanju službenika za ZOP

B_Izjava_suglasnost_LAG_clanovi Skupstine A_LAG_podloga_

Registar clanova_revizija podataka