Splitsko-dalmatinska županija objavila je niz natječaja iz područja poljoprivrede, pa Vam ih, ukoliko već niste informirani, još jednom dosnosimo i na našim stranicama. Riječ je o nizu Mjera koje Županija prepoznaje nužnima u pomoći razvoju poljoprivrede našeg područja, poput okupnjivanja zemljišta, gradnji manjih akumulacija i slično. Ukoliko ste imali sličnu aktivnost na svom poljoprivrednom gospodarstvu, informirajte se za koje troškove i u kojem iznosu možda imate mogućnost potpore.

Napominjemo kako je među objavljenim javnim pozivima i onaj za nabavu sadnog materijala u kojem su prihvatljivi korisnici i JLS-ovi.

Podsjećamo kako je tekst informativne prirode, a sve detalje o Natječajima možete saznati na službenim stranicama Splitsko-dalmatinske županije – dalmacija.hr.

Mjera 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta na području SDŽ za 2020. g.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI
 • PODMJERA 1.1. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, usklađivanje zemljišno-knjižnih i katastarskih stanja na poljoprivrednom zemljištu putem katastarskih izmjera i zemljišno knjižnih pojedinačnih postupaka što je uvjet pravno sigurnom okrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta
 • PODMJERA 1.2. Uređenje poljoprivrednog zemljišta (troškovi vezani uz pripremu tla /nova sadnja ili sjetva/ sukladno određenoj biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta, analize tla, čišćenje tla od kamenja, skupljanje i prijevoz djelova korijenja i drugih biljnih ostataka, rigolanje, duboko oranje, usitnjavanje kamenitog sloja tla, tanjuranje i ripanje)
VISINA POTPORE

PODMJERA 1.1.:

 • za vrlo male poljoprivredne površine (od 0,1 do 1 ha) odobrit će se potpora u iznosu do 50% prihvatlivih troškova
 • potpora za male poljoprivredne površine (od 1 do 5 ha) odobrit će se potpora u iznosu do 40% prihvatljivih troškova
 • maksimalni iznos potpore u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kada je ona investitor iznosi 15.000, 00 kuna

PODMJERA 1.2.:

 • za vrlo male poljoprivredne površine (od 0,1 do 1 ha) odobrit će se potpora u iznosu do 50% prihvatlivih troškova
 • potpora za male poljoprivredne površine (od 1 do 5 ha) odobrit će se potpora u iznosu do 40% prihvatljivih troškova
 • maksimalni iznos potpore u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kada je ona investitor iznosi 15.000, 00 kuna
TKO SE MOŽE PRIJAVITI?
 • fizičke i pravne osobe, poljoprivredna gospodarstava u skladu s posebnim propisima upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a s poljoprivrednim površinama upisanim u ARKOD sustav
 • imaju prebavilište/ sjedište i poljoprivrednu proizvodnju na području SDŽ
 • podnositelj zahtjeva za potporu u ime poljoprivrednog gospodarstva je nositelj ili član upisan u Upisnik
ROK

02. svibnja 2020. godine

Više o Natječaju i natječajnoj dokumentaciji saznajte ovdje

Mjera 2. Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne direktive na području SDŽ za 2020. g.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI
 • poptora se dojeljuje onom poljoprivrednom uzgajivaču stoke i proizvođaču koji ima potrebnu dokumetaciju o izvršenim poslovima, izvedenim u tekućoj financijskoj godini.
VISINA POTPORE
 • za mala poljoprivredna gospodarstva (od 1 do 10 UG) odobrit će se potpora u iznosu od 50% prihvatljivih troškova
 • za poljoprivredna gospodarstva (više od 10 UG) odobrit će se potpora u iznosu od 40% prihvatljivih troškova
 • Maksimalni iznos potpore za Mjeru 2., u tijeku jedne godine po pojedinačnoj fizičkoj ili pravnoj osobi kada je ona invenstitor iznosi 15.000 kuna
TKO OSTVARUJE PRAVO NA POTPORU?
 • fizičke i pravne osobe, poljoprivredna gospodarstva u skladu s posebnim propisima upisna u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva koji se bave uzgojem stoke, imaju poljoprivredne površine upisane u ARKOD sustav i imaju prebivalište/sjedište i poljoprivrednu proizvodnju kao i poljoprivredne površine (zakup, koncesija, ugovorna gnjojidba) na podrićju SDŽ
 • podnositelj zahtjeva za potporu u ime poljoprivrednog gospodarstva je nositelj ili član upisan u Upisnik
ROK

02. svibnja 2020.

Više o natječaju i potrebnoj dokumentaciji pročitajte ovdje.

Mjera 4. Legalizacija objekata za obavljanje primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda na području SDŽ za 2020.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI
 • troškovi geoedeta, ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih inženjera građevinarstva u iznosu do 50% opravdanih troškova izrade dokumentacije potrebne za legalizaciju objekta sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
IZNOS POTPORE
 • najviše do 15.000,00 kuna.
TKO OSTVARUJE PRAVO NA POTPORU?
 • pravna i fizička osoba koja obavlja djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje i koja je predala zahtjev za legalizaciju poljoprivrednog objekta u zakonskom roku, a čija je građevinska (bruto) površina veća od 100 m2 te čiji je predmet zahtjeva sukladan Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (za korisnika s poljoprivrednom djelatnošću stočarstva, stoka korisnika mora biti upisana u jedinstveni registar domaćih životinja-JRDŽ)
 • korisnik mora imati sjedište i djelatnost na području Splitsko dalmatinske županije i ne smije imati dugovanja prema državnom i županijskom proračunu.
ROK
 • 15. svibnja 2020. godine.

Više o Natječaju i svu potrebnu dokumentaciju potražite na dalmacija.hr

Mjera 5. Potpora izgradnji jednostavnih akumulacija u poljoprivredi na području SDŽ za 2020. g.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI
 • izgradnja jednostavnih akumulacija za navodnjavanje sustava površina od 0,25 ha i više. izvedene u tekućoj i prethodnoj financijskoj godini (vrmeensko razdoblje do zaključenja prethodnog Javnog pozva do prijave na objavljeni Javni poziv u tekućoj godini)

Kupnja opreme za navodnjavanje na parceli nije prihvatljiva u okviru ove mjere 

VISINA POTPORE
 • 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 15.000 kuna u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi.
TKO SE MOŽE PRIJAVITI?
 • fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ima poljoprivredne površine upisane u ARKOD sustav te su izgradili jednostavnu akumulaciju za navodnjavanje u poljoprivredi na području SDŽ
ROK
 • 02. SVIBNJA 2020. 

Informacije o Natječaju i natječajnoj dokumentaciji pogledajte ovdje.

Mjera 9. Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje na području SDŽ za 2020. g.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI I VISINA POTPORE

Prihvatljivi troškovi projekta za koje podnositelji zahtjeva mogu ostvariti potporu su za:

 • Podmjeru 9.2.
  -Potpora se odobrava za projekte izgradnje ili rekonstrukcije objekata namijenjenih proizvodnji ili preradi poljoprivrednih proizvoda u visini do 50% opravdanih troškova izrade dokumentacije potrebne za ishođenje odgovarajućih dozvola sukladno propisima o gradnji ili dokumentacije potrebne za započinjanje radova u slučajevima kada sukladno posebnim propisima nije potrebno ishođenje dozvola, a najviše do 50.000,00 kuna
 • Podmjeru 9.4.
  – Potpora se odobrava za promidžbu i marketinšku pripremu proizvoda (izrada i tisak promidžbenog materijala, izrada nove web stranice na hrvatskom i/ili engleskom jeziku, promotivne kampanje prilikom stavljanja u promet novih ili redizajniranja postojećih proizvoda, promocija na domaćem i/ili inozemnom tržištu, izgradnja vizualnog identiteta proizvoda-brend, dizajn etikete, ambalaže, tisak etiketa, promotivne aktivnosti putem različitih komunikacijskih kanala) do 50% ukupno dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 15.000,00 kuna po korisniku.
 • Tijekom programskog razdoblja 2017.-2020. isti (jedan) korisnik uključujući i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća može ostvariti jednu potporu u iznosu do 50% ukupno dokumentiranih sredstava, a ne više od 15.000 kuna po korisniku. Sa svakom slijedećom potporom ista se umanjuje za narednih 10 % ukupno dokumentiranih sredstava.
 • Podmjeru 9.5.
  – Potpora se odobrava za troškove uvođenja i održavanja sustava kvalitete u iznosu do 70 % ukupno dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 10.000,00 kuna
TKO OSTVARUJE PRAVO NA POTPORU?
 • Fizička i pravna osoba upisana u odgovarajući Upisnik poljoprivredne proizvodnje
  Fizička i pravna osoba registrirana za proizvodnju ili preradu proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU izuzev proizvoda ribarstva
ROK

15. svibnja 2020.

Više o natječaju i dokumentaciji pronađite na stanicama dalmacija.hr.

Mjera 12. Potpora za sufinanciranje nabave sadnog materijala na području SDŽ za 2020. g.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI
 • nabava sadnog materijala u svrhu povećanja površina pod dugogodišnjim nasadima (vinogradi, maslinici, voćnjaci…)
 • nabava sadnog materijala za privođenje kulturi novih poljoprivrednih površina u Županiji
VISINA POTPORE
 • potpora se odobrava u visini od 1/3 opravdanih troškova nabave sadnog materijala
 • troškovi su nastali u tekućoj i prethodnoj financijskoj godini (vremensko razdoblje od zaključavanja prethodnog Javnog poziva do prijave na objavljeni Javni poziv u tekućoj godini)
TKO SE MOŽE PRIJAVITI?
 • jedinice lokalne samouprave s područja Županije  koje su donijele vlastiti Program sufinanciranja nabave sadnog materijala odobren od strane Ministarstva poljoprivrede i za isto osigurala obračunska sredstva, a kojima su krajnji korisnici poljoprivredna gospodarstva s njihovog područja i koji je usklađen sa županijskim Programom i Pravilnikom.
 • nositelj mjere su županija, gradovi/općine i poljoprivredna gospodarstva koji su ujedno i vlasnici/korisnici  poljoprivrednog zemljišta koje se privodi kulturi, a nalaze se na području SDŽ te na jednak način participiraju u provedbi Programa, svatko po 1/3.
ROK

02. travnja 2020.

Više o natječaju i natječjanoj dokumetaciji saznajte ovdje