Izašao je Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.4.1. Riječ je o ulaganju u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Nakon objave Natječaja za 6.2. izašao je i pravilnik za drugu mjeru namjenjenu nepoljoprivrivrednom ulaganju na poljoprivrednim gospodarstvima.

Dvije najvažnije razlike između ove dvije podmjere je u činjenici da 6.4. sufinacirara projekt u iznosu od 70 posto dok je kod 6.2. bilo riječ o stopostotnom sufinanciranju do iznosa od 50 000 eura. Međutim, ovdje je riječ o mnogo višem iznosu pa po korisniku potpora može iznositi 200.000 eura u protuvrijednosti u kunama.

Druga je razlika da prijavitelji na ovu podmjeru moraju imati otvorenu dopunsku djelatnost i kao dokaz tome pripadajuća rješenja nadležnih ureda. Međutim, nije naveden rok koliko dugo ta dopunska djelatnost mora biti otvorena. Kod 6.2. rješenje nije bilo nužno imati do kraja provedbe projekta, to jest, pred konačnu isplatu.

Baš kao i kod 6.2. ostaje stavka kako su djelatnosti u sektoru turizma u ruralnim područjima prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima, te  korisnit mora imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje.

U nastavku vam donosimo sve detaljnije informacije:

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva za potporu
 • u sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta korisnik mora posjedovati rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za bilo koju djelatnost iz tog sektora, dok korisnik u sektoru usluga mora posjedovati rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela za obavljanje nepoljoprivredne djelatnosti za koju se traži potpora
 • pripadati ekonomskoj veličini ukupnog standardnog ekonomskog rezultata poljoprivrednog gospodarstva iskazana kao SO od najmanje 2.000 eura
 • biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014
 • kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana
 • imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske
 • ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih šest mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON 2/SOL 2 obrasca kod podnošenja Zahtjeva za potporu
 • ne smije biti poduzetnik u teškoćama
 • pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
 • fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na poljoprivrednom gospodarstvu kojem se plaćaju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje:

– ako je organizacijski oblik korisnika obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo socijalni doprinosi (zdravstveno i mirovinsko osiguranje) moraju biti plaćeni po osnovi poljoprivrede ili dopunske djelatnosti u sektoru koji razvija

– ako je organizacijski oblik korisnika obrt socijalni doprinosi (zdravstveno i mirovinsko osiguranje) moraju biti plaćeni po osnovi samostalne djelatnosti

 • imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje.

KONAČNI ZAHTJEV ZA ISPLATU

Prilikom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu te tijekom pet godina nakon datuma konačne isplate korisnici moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisana u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti
 • ako je organizacijski oblik korisnika obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, tada nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/nositelj nepoljoprivredne djelatnosti mora ostati nositelj ili član poljoprivrednog gospodarstva i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu
 • ako je organizacijski oblik korisnika obrt, tada vlasnik/suvlasnik obrta/nositelj nepoljoprivredne djelatnosti mora ostati zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu
 • ako je organizacijski oblik korisnika pravna osoba, tada odgovorna osoba u toj pravnoj osobi/nositelj nepoljoprivredne djelatnosti mora ostati zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu.

DODATNI UVJETI

Kako bi se projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje mora ispuniti sve opće uvjete prihvatljivosti projekta za koji se traži sufinanciranje:

 • projektom se razvija nepoljoprivredna djelatnost za koju je izdano rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt od nadležnog tijela
 • korisnik je dužan izraditi poslovni plan u kojem mora dokazati financijsku i ekonomsku održivost projekta u skladu s uvjetima koji će biti propisani natječajem
 • korisnik obavezno mora definirati način dostizanja jednog od dva cilja:

1. razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih radnih mjesta ili

2. razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz stvaranje novih radnih mjesta

 • provedba ulaganja i ostvarenje definiranog cilja moraju biti realizirani u razdoblju od najviše tri godine od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava
 • provedbu ulaganja korisnik mora započeti u roku od tri mjeseca od datuma Odluke o dodjeli sredstava
 • projekt se mora provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva
 • prihvatljivi sektori moraju biti u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima jedinice lokalne samouprave, odnosno lokalnom razvojnom strategijom Lokalne akcijske grupe na tom području
 • djelatnosti u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede
 • u sektoru prerade/marketinga i izravne prodaje izlazni proizvod mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora
 • provođenje ulaganja ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu
 • korisnik mora imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo
 • projekt nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ukoliko je to propisano od strane nadležnog tijela poduzete su korektivne mjere

Dokumentacija kojom korisnik dokazuje pojedine uvjete prihvatljivosti projekta u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu ovisno u vrsti ulaganja bit će propisana natječajem.

PRIHVATLJIVI SEKTORI

 • prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, marketing se mora odnositi na predmet prerade
 • usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:

– usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima

– usluge u društvenim djelatnostima

– intelektualne usluge

 • tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 • turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje.

Pravilnik pročitajte OVDJE.