POTICAJI SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE objavljeni na dan 18.02.2019.

Ukratko smo saželi najvažnije karakteristike poticaja koje je objavila Splitsko dalmatinska županija. Na službenoj stranici možete pronaći više informacija o poticajima i načinu prijave. Za više informacija pogledajte ovdje.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području SDŽ za 2019. G.

Predmet potpore je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz proračuna Splitsko dalmatinske županije u cilju poticanja osnivanja i razvoja gospodarskih subjekata u većinskom vlasništvu podnositelja i razvoja tradicijskih djelatnosti.

Korisnici potpore
 
Mjera 1. Početnici u poduzetništvu

Popis glavnih prihvatljivih djelatnosti za Mjeru 1. obuhvaća djelatnosti iz područja C izuzev skupine 10.2, razreda 10.20;  E; F; G- prihvatljiv samo odjeljak 45, skupina 45.2, razred 45.20; J; M izuzev skupine 69.1, razreda 69.10; N izuzev odjeljaka  77, 78, 80 i 82; P; Q; S izuzev odjeljka 94
1. Pravo na potporu može ostvariti pravna i fizička osoba koja se bavi gospodarskom djelatnošću koja posluje najviše  dvije godine do trenutka predaje zahtjeva na novoobjavljeni Javni poziv i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija.
(u daljnjem tekstu: Korisnik);
2. Korisnici iz stavka 1.  jesu trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva, specijalističke ordinacije, ovlašteni uredi  i obrtnici.

Mjera 2. Očuvanje tradicijskih djelatnosti

Popis prihvatljivih djelatnosti za Mjeru 2. naveden je u Prilogu II. Javnog poziva
1. Pravo na potporu može ostvariti pravna i fizička osoba sa sjedištem i djelatnošću na području Splitsko dalmatinske županije izuzev područja grada Splita, koja se bavi tradicijskom djelatnošću i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija.
(u daljnjem tekstu: Korisnik);
2. Korisnici iz stavka 1.  jesu trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva  i obrtnici.

Tradicijske djelatnosti- djelatnosti za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih vještina i umijeća u obavljanju djelatnosti, koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada, a tehnikama proizvodnje i rada, namjenom i oblikom oslanjaju se na obrasce tradicijske kulture pa u tom smislu mogu simbolizirati lokalni, regionalni ili nacionalni identitet.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa “Istraživanje, razvoj i inovacije” za 2019. Godinu

Potpora se dodjeljuje kroz sljedeće mjere:

Mjera 1. Sufinanciranje razvojno-istraživačkih projekata malih i srednjih poduzeća

Prihvatljive aktivnosti:
a) primjenjivo istraživanje, ispitivanje ili eksperimentalni razvoj s ciljem stvaranja novog proizvoda i/ili poslovnog modela
b) izrada prototipa i/ili demonstracija tehničke izvedivosti
c) diseminacija rezultata projekta
d) upravljanje rezultirajućim intelektualnim vlasništvom

Prihvatljivi prijavitelji:
Pravo na potporu može ostvariti:
Malo ili srednje poduzeće sa sjedištem na području Splitsko-dalmatinske županije koje u trenutku podnošenja projektne prijave ima najmanje 3 zaposlenika.
Prijavitelj mora imati jednog partnera na projektu.
Prijavitelj mora dokazati kako je primarni cilj projekta provedba IRI aktivnosti, te širenje rezultata istoga putem predavanja, objavljivanja ili transfera tehnologije te kako će svu dobit iz projekta reinvestirati u svoje aktivnosti, diseminaciju njihovih rezultata.

Mjera 2. Sufinanciranje pripreme i provedbe razvojnih projekata nominiranih ili odabranih za financiranje iz sredstava europskih fondova
Prihvatljive aktivnosti:
a) troškovi pripreme projekta koji su prihvatljivi i nominirani za financiranje iz sredstava europskih fondova (jednokratna potpora)
b) provedba razvojno-istraživačkih i infrastrukturnih projekata

Mjera 3. Sufinanciranje inovativnih poduzetničkih startup poduhvata
Prihvatljive aktivnosti:
pokretanje novog start up poduzeća zasnovanog na inovacijama
provjera potencijalno inovativnog koncepta
istraživanje tržišta i konkurencije
testiranje s krajnjim korisnicima i optimizacija ponudbene vrijednosti
razvoj, promocija i komercijalizacija novih proizvoda i pratećih usluga
zaštita intelektualnog vlasništva
diseminacija rezultata potencijalnim investitorima

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potporu iz Mjere 9. Potpora razvoja konkurentne poljoprivredne proizvodnje na području SDŽ za 2019. G.
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za potporu za projekte iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije za 2019. godinu i to za:
Podmjeru 9.2.
“Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za objekte namijenjene proizvodnji i/ili preradi poljoprivrednih proizvoda”
Podmjeru 9.3.
“Sufinanciranje izgradnje infrastrukture za komercijalna poljoprivredna gospodarstva”
Podmjeru 9.4.
“Promidžba i marketinška priprema proizvoda”
Podmjeru 9.5.
“Sufinanciranje certifikacije i razvoja proizvodnje-uvođenje i održavanje HACCP sustava, GlobalGap standarda, ISO 22000-2005, IFS standarda i drugih sustava kvalitete”

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 4. Legalizacija objekata za obavljanje primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda na području SDŽ za 2019. G.

Potpora se dodjeljuje sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.)
Prihvatljivi troškovi projekta, za koje se može ostvariti potpora su:
Troškovi geoedeta, ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih inženjera građevinarstva u iznosu do 50% opravdanih troškova izrade dokumentacije potrebne za legalizaciju objekta sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, a najviše do 15.000,00 kuna.

Korisnici sredstava
Pravo na potporu može ostvariti pravna i fizička osoba koja obavlja djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje i koja je predala zahtjev za legalizaciju poljoprivrednog objekta u zakonskom roku, a čija je građevinska (bruto) površina veća od 100 m2 te čiji je predmet zahtjeva sukladan Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (za korisnika s poljoprivrednom djelatnošću stočarstva, stoka korisnika mora biti upisana u jedinstveni registar domaćih životinja-JRDŽ). Korisnik mora imati sjedište i djelatnost na području Splitsko dalmatinske županije i ne smijee imati dugovanja prema državnom i županijskom proračunu.

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 5. Potpora izgradnji jednostavnih akumulacija u poljoprivredi na području SDŽ u 2019. G.

Prihvatljivi troškovi projekta, za koje se može ostvariti potpora su:

Izgradnja jednostavnih akumulacija za navodnjavanje sustava površine od 0,25 ha i više, izvedene u tekućoj i prethodnoj financijskoj godini (vremensko razdoblje do zaključenja prethodnog Javnog poziva do prijave na objavljeni Javni poziv u tekućoj godini)u iznosu do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 15.000,00 kuna u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

Korisnici potpore su:

Fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ima poljoprivredne površine upisane u ARCOD sustav te su izgradili jednostavnu akumulaciju za navodnjavanje u poljoprivredi na području splitsko-dalmatinske županije.

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za Mjeru 2. Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne direktive na području SDŽ u 2019. G.

Korisnici mogu biti fizičke i pravne osobe, poljoprivredna gospodarstva u skladu s posebnim propisima upisana  u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji se bave uzgojem stoke, imaju poljoprivredne površine upisane u ARKOD sustav i imaju prebivalište/sjedište i poljoprivrednu proizvodnju kao i poljoprivredne površine na području Splitsko-dalmatinske županije.

Iznos potpore

Potpora za Mjeru 2. Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne direktive odobrit će se onom poljoprivrednom uzgajivaču stoke i proizvođaču koji ima potrebnu dokumentaciju o izvršenim poslovima, izvedenim u tekućoj financijskoj godini.

Visina udjela potpore i prihvatljivi troškovi potpore ovisit će o veličini poljoprivrednog gospodarstva koje provodi Program potpore i to:

 

  • Potpora za mala poljoprivredna gospodarstva (od 1 do 10 UG) odobrit će se potpora u iznosu do 50% prihvatljivih troškova,
  • Potpora za poljoprivredna gospodarstva (više od 10 UG) odobrit će se potpora u iznosu do 40% prihvatljivih troškova.

Maksimalni iznos potpore je 15.000,00 kuna.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za Mjeru 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda i uređenja poljoprivrednog zemljišta na području SDŽ u 2019. g.
Mjera 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta
Podmjera 1.1. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, usklađivanje zemljišno  knjižnih i katastarskih stanja na poljoprivrednom zemljištu putem katastarskih izmjera i zemljišno knjižnih pojedinažnih postupaka što je uvjet pravno sigurnom okrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta .
Podmjera 1.2. Uređenje poljoprivrednog zemljista (troškovi vezani za pripremu tla (nova sadnja/sjetva) sukladno određenoj biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta, analize tla, čišćenje tla od kamenja, sakupljanje i prijevoz dijelova korijenja i drugih biljnih ostataka, rigolanje, duboko oranje,oranje, usitnjavanje kamenitog sloja tla, tanjuranje i ripanje).

Korisnici potpore

Korisnici mogu biti fizičke i pravne osobe, poljoprivredna gospodarstva u skladu s posebnim propisima upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik), a poljoprivredne površine unesene u ARKOD sustav, imaju prebivalište/sjedište i poljoprivrednu proizvodnju kao i poljoprivredne površine na području Splitsko-dalmatinske županije.
Podnositelj zahtjeva za potporu u ime poljoprivrednog gospodarstva je nositelj ili član upisan u Upisnik.

Iznos potpore

potpora za vrlo male poljoprivredne površine (od 0,1 do 1 ha) odobrit će se potpora u iznosu do 50% prihvatljivih troskova,
potpora za male poljoprivredne površine (od 1 do 5 ha) odobrit ée se potpora u iznosu do 40% prihvatljivih troškova.
Maksimalni iznos potpore u Podmjeri 1.1. u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kada je ona investitor iznosi 15.000,00 kuna.
Iznos  potpore za Podmjeru 1.2. ,,Uređenje poljoprivrednog zemljišta“
potpora za vrlo male poljoprivredne površine (od 0,1 do 1 ha) odobrit će se potpora u iznosu do 50% prihvatljivih troskova,
potpora za male poljoprivredne površine (od 1 do 5 ha) odobrit će se potpora u iznosu do 40% prihvatljivih troškova.
Maksimalni iznos potpore u Podmjeri 1.2. u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kada je ona investitor iznosi 15.000,00 kuna.