Pitanja i Odgovori

Poštovani,
U nastavku donosimo kratku uputu vezanu uz sustav pitanja i odgovora:


Prije postavljanja upita
Na stranici www.lagbrac.hr objavljuju se odgovori na upite vezane uz pojedini natječaj. Kako postoji
mogućnost da smo ranije zaprimili upit sličan Vašem, molimo Vas da provjerite nije li na takav upit
već odgovoreno.

​Kako postaviti pitanje?
Pitanja s jasno naznačenom referencom na pojedini natječaj moguće je poslati od dana objave
natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu:
pitanja.lagbrac@gmail.com

​Odgovaranje na upite
Odgovore nećete zaprimiti na adresu e-pošte putem koje je dostavljen upit, već ćete dobiti obavijest
s poveznicom putem koje ćete direktno pristupiti odgovoru na stranici www.lagbrac.hr

​NAPOMENA: s ciljem jednakog tretmana, LAG „Brač“ ne može davati prethodno mišljenje vezano uz
prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih aktivnosti.


 

TO 1.1.1./3

Poštovani,

ukoliko je prijavitelj SOPG koji u 2019. godini nije prodavao vlastite proizvode pa samim time nije vodio evidenciju prodaje, koju dokumentaciju dostavlja po točki 9. Priloga I natječajne dokumentacije?

Sukladno Prilogu 1. obvezne dokumentacije za podnošenje zahtjeva za potporu za TO 1.1.1., korisnici koji po svom statusu nisu obveznici poreza na dohodak, odnosno ukupni godišnji primitak im je manji od 80.500,00 HRK, trebaju dostaviti Obrazac Evidencije o prodaji poljoprivrednih proizvoda bez obzira na visinu primitka.

 

TO 3.3.1./2 

Poštovani,

prijavitelj planira prijavu projekta opremanja sportske dvorane, kojoj je trenutna namjena navedena kao odgojno obrazovna. Objekt u kojem se nalazi dvorana nije etažiran. Molim za pojašnjenje kako dokazati sportsku namjenu i je li moguće dokazati je do kraja provedbe projekta ili već pri prijavi projekta?

Ulaganje u opremanje je prihvatljivo ako je u skladu s poglavljem 3.1. Natječaja. Opremanje sportske građevine po tome je  prihvatljiv ako je u skladu s odredbama Zakona o sportu. Člankom 65. Zakona o sportu definirano je da se sportskim građevinama smatraju uređene i opremljene površine i građevine u kojima se provode sportske djelatnosti, a koje osim općih uvjeta propisanih posebnim propisima za te građevine zadovoljavaju i posebne uvjete u skladu s odredbama toga Zakona.

U skladu s Natječajem, unutar jednog projekta nije prihvatljiva kombinacija sportske dvorane i primjerice društvenog doma ili kulturnog centra, a odgojno obrazovne ustanove ne spadaju u prihvatljive korisnike.

 

 

TO 3.3.1./2 

Poštovani,
prijavitelj planira prijavu projekta opremanja groblja i mrtvačnice (koja je trenutno u izgradnji), a koje se nalaze na dvije čestice zemlje – jednoj je namjena definirana kao groblje, a drugoj pašnjak. Na čestici na kojoj je namjena definirana kao pašnjak, nalazi se mrtvačnica. Obje čestice (659/2, 659/3) su u vlasništvu prijavitelja.
Zanima nas sljedeće: je li prihvatljiv projekt opremanja mrtvačnice (unutarnje opremanje) i groblja (hortikultura, oprema), ukoliko obje čestice na kojima se nalaze nemaju namjenu groblja, ali će je imati čim se ishodi uporabna dozvola za mrtvačnicu i preda zahtjev za promjenu namjene, a sve unutar roka provedbe projekta?
Što se tiče pitanja vezanog uz opremanje mrtvačnice (unutarnje opremanje) i groblja (hortikultura, oprema), hortikulturno uređenje bi bio prihvatljiv trošak jedino uz projekt građenja/rekonstrukcije groblja odnosno mrtvačnice, sukladno Prilogu II. Lista prihvatljivih troškova.

 

 

TO 1.1.1./2 Poštovani, vezano za drugi natječaj LAG-a, tipa operacije 1.1.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, molim da mi odgovorite na slijedeća pitanja.

1. Za ostvarivanje bodova za kriterij 2 – Pozitivan utjecaj na okoliš u okviru od najmanje 10% a najviše 30% ulaganja za uštedu energije. Podrazumijeva li se u navedenom iznosu samo mehanizacija (koja troši energiju) ili i oprema (npr. prikolica za transport, inox bačva za čuvanje ulja itd.)?

2. Za ostvarivanje bodova po kriteriju 3 – Ekološka proizvodnja. Postoji li minimalan trošak za ulaganje u parcele koje već jesu u ekološkoj proizvodnji (obzirom da su te parcele uređene i pod godišnjom kontrolom nadležnih tijela)?

3. Prihvatljive aktivnosti br. 3 – Kupnja zemljišta – Postoji li limit u postotku ili iznosu za navedenu aktivnost?

4. Obrazac G (tabela za izračun bodova) – Obzirom da se sve aktivnosti (na Braču) odnose na jedan od navedenih kriterija, trebaju li svi iznosi iz Poslovnog plana biti uneseni u navedenu tabelu.

Hvala.
Sa poštovanjem.

Poštovani,

  1. Pod uštedom energije za ovaj natječaj se podrazumijeva kupnja i po potrebi ugradnja isključivo nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili isključivo nove opreme u svrhu prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU.Kada je poslovnim planom predviđena aktivnost nabava nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili nove opreme u svrhu prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU čija vrijednost je ispod 10%, a iznad 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu, nositelj tada ne može ostvariti bodove po navedenom kriteriju odabira br.2.

     2. Sukladno Prilogu IV. Tumačenje kriterija odabira LAG -a Brač nije definiran minimalan kao ni maksimalan trošak ulaganja.

3.  Sukladno Natječaju i Pravilniku o provedbi tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«, i tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 21/2018) ne postoji limit na udio ulaganja u zemljište u odnosu na ukupno ulaganje.

Napominjemo:

  • kako je potrebno pripaziti da se dodijeljena potpora u tipu operacije 1.1.1. (sukladan 6.3.1. PRR RH) ne može koristiti za kupovinu  prihvatljivih aktivnosti iz članka 16.  Pravilnika od članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/osnivača obrta/vlasnika trgovačkog društva/povezanih i partnerskih poduzeća korisnika, odnosno ne može se koristiti za kupovinu u skladu s prihvatljivim aktivnostima od članova istog kućanstva.
  • Dodijeljena potpora ne može se koristiti za kupovinu poljoprivrednih resursa koji su bili predmet izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva za koje se podnosi zahtjev za potporu.
  • Prilikom unosa aktivnosti u Poslovni plan dužni ste navesti katastarsku općinu, potrebnu površinu poljoprivrednog zemljišta i planirani trošak za kupnju poljoprivrednog zemljišta.

4. Sukladno Prilogu IV. Tumačenje kriterija odabira LAG-a Brač svi iznosi se unose u navedenu tabelu (osim općih troškova, odnosno troškova konzultanta) kako bi dobili točan izračun postotka ulaganja sukladno kojem se dodjeljuju bodovi.

 

 

 

TO 3.3.1. UPIT ZA TO 331 / VIDEO NADZOR. DA LI JE VIDEO NAZDOR I PROMJENA BRAVE ( RECIMO NA KARTICU ) PRIHVATLJIV TROŠAK U OPREMANJU DRUŠTVENOG DOMA?
HVALAAA

Video nadzor bi trebao biti prihvatljiv trošak, kao i brava ukoliko su sastavni dio projekta ulaganja.
Međutim, instalacija video nadzora i bravarski radovi spadaju u listu dozvoljenih radova vezano uz građenje, dakle nisu prihvatljiv troškovi uz opremanje.

Napominjemo kako se službena pitanja sukladno Natječaju postavljaju na e-mail napisan u Natječaju: pitanja.lagbrac@gmail.com, pa su i službeni odgovori oni koji se objavljuju javno na našoj na stranici.

 

TO 3.3.1. POŠTOVANI, OPĆINA POSTIRA PRIPREMA PRIJAVU PROJEKTA OPREMANJA KULTURNOG CENTRA HRAPAĆUŠA.
U PRIVITKU VAŠ ŠALJEM UGOVOR KOJIM JE DEFINIRANO DAVANJE OD STRANE ŽUPE OPĆINI POSTIRA NA KORIŠTENJE NAD ČESTICAMA ČEST ZGR 58/1, ČES. ZEM. 136, ČEST.ZEM. 138, ČEST. ZEM. 139, K.O. DOL TE SU U ISTOM UGOVORU DEFINIRANA I DOZVOLA APLICIRANJA NA NATEČAJE.
S OBZIROM DA SE RADI SAMO O OPREMANJU TE DA ZA ISTO NIJE POTREBAN UGOVOR O GRAĐENJU, KONCESIJI I SL MOLIM INFO DA LI JE OVAJ UGOVOR ZADOVOLJAVAJUĆI S OBZIROM DA JE VLASNIK NEKRETNINE ŽUPA, A TEMELJEM OVLASTI IZ UGOVORA OPĆINA POSTIRA PRIJAVITELJ TE DA LI ISTI UGOVOR MORA BITI UVEDEN U ZEMLJIŠNE KNJIGE.
LIJEP POZDRAV!

Točka 9 Priloga I ovog Natječaja navodi: „Ugovor o najmu/služnosti/upravljanju potrebno je dostaviti u slučaju ulaganja isključivo u opremanje postojeće građevine koja nije u vlasništvu nositelja projekta te mora biti sklopljen između nositelja projekta i vlasnika građevine koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige. Ugovor o najmu/služnosti/upravljanju mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja prijave projekta te mora biti upisan u zemljišne knjige.

Dakle, uvjet iz Natječaja je da mora biti upisan u zemljišne knjige.

Lokacija ulaganja navedena u predmetnom Ugovoru mora biti u skladu s lokacijom ulaganja koju je nositelj projekta naveo u prijavi projekta, što je po dostavljenom navedeno.

 

TO 3.3.1. UKOLIKO JE PRIJAVITELJ PROVEO JEDNOSTAVNU NABAVKU PRIJE DOSTAVE ODLUKE NATJEČAJA DA LI JE ISTU NABAVKU POTREBNO PROVESTI KROZ PORTAL PONUDA PREKO AGRONET-A TEMELJEM PRILOGA IV UPUTE ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE S OBZIROM DA ISTO NIJE ZAKONSKA REGULATIVA JEDNOSTAVNE NABAVKE NEGO REGULATIVA SAMOG NATJEČAJA

Sukladno pravilniku o provedbi mjere 7, članka 46. točke 8., postupci javne nabave za neobveznike javne nabave te obveznike javne nabave kada provode jednostavne nabave provode se na način propisan Natječajem.

U točki 5.6. Postupak nakon odabira projekata ovog Natječaja stoji: Nositelj projekta može provesti postupak nabave u bilo kojem trenutku od objave Natječaja do podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu u Agenciju za plaćanja sukladno „Uputi za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave“ koja je Prilog IV. ovog Natječaja.

Prilog IV. „Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave“ je sastavni dio LAG Natječaja u kojem su detaljno propisani postupci prilikom prikupljanja ponuda.

 

TO 3.3.1. PROJEKT KOMUNALNOG DRUŠTVA KOJEG JE VLASNIK I OSNIVAČ OPĆINA MILNA ZA PROJEKT UREĐENJA JAVNIH POVRŠINA (PARKA I SLIČNO) . UKUPNO SE PLANIRA PROJEKTOM UREDITI 4 LOKACIJE JAVNIH POVRŠINA. ZA ISTI PROJEKT POSTOJI SAMO TROŠKOVNIK TE ĆEMO ZA DIJELOVE POTREBNE DOKUMENTACIJE IZ PRILOGA 1 KOJE NEMAMO POTKRIJEPITI IZJAVAMA PROJEKTANTA. MEĐUTIM ZANIMA NAS DIO VEZAN ZA ČESTICE LOKACIJE ULAGANJA. NAIME PLANIRANI SU RADOVI NA 4 LOKACIJE JAVNIH POVRŠINA KOJE SU U VLASNIŠTVU RH DEKLARIRANE KAO JAVNO DOBRO TE PO ZAKONU O CESTAMA I ČLANKU 131 KOJEG VAM ŠALJEM U PRIVITKU AUTOMATSKI PADAJU POD VLASNIŠTVO JEDINICE LOKALNE UPRAVE I DAJU SE ISTOJ NA UPRAVLJANJE. MOLIMO VAS INFO S OBZIROM ŠTO U OVOM SLUČAJU TREBAMO DOSTAVITI A TIČE SE TOČKE 9, PRILOGA 1.

UNAPRIJED ZAHVALJUJEM, LIJEP POZDRAV!

Prema pitanju iščitava se kako se ulaganje vrši u sklopu ceste. Kada su u pitanju prihvatljiva ulaganja za javne površine treba razlikovati ulaganje u zelene javne površine i ulaganja u javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube, prolaz), ali ne smiju biti sastavni dio ceste sukladno prilogu II ovog Natječaja, ali i članaka 60. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu:

5) Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i slhttps://www.zakon.hr/z/319/Zakon-o-komunalnom-gospodarstvu

Ukoliko se ulaganje odnose na aktivnosti koja su sastavni dio cesta, takve aktivnosti nisu prihvatljive.

 

TO 3.3.1.  ZA OPĆINU SUTIVAN PRIPREMAMO PROJEKT UREĐENJA SPORTSKOG VANJSKOG TERENA U VIDU TERENA/IGRALIŠTA ZA NOGOMET, RUKOMET, KOŠARKU ZA DJECU I ODRASLE. PO NAMA ISTI PROJEKT SPADA U PRIHVATLJIVU AKTIVNOST: SPORTSKE GRAĐEVINE- OTVORENI TERENI. MOLIM VAS POTVRDU DA JE ISTO ULAGANJE PRIHVATLJIVO KROZ NAVEDENU AKTIVNOST.

Sportsko borilište (TEREN) prihvatljiva je aktivnost unutar troškova građenja (građenje i rekonstrukcija) sportskih građevina (natkriveni i otvoreni tereni) sukladno projektnoj dokumentaciji te obuhvaća troškove pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih i završnih radova)

Također, prihvatljivo je ulaganje opremanje sportskog borilišta (terena).

Sportska igrališta su sportske građevine, odnosno uređene i opremljene površine i građevine u kojima se provode sportske djelatnosti, a koje osim općih uvjeta propisanih posebnim propisima za te građevine zadovoljavaju i posebne uvjete u skladu s odredbama Zakona o sportu.

Uz zadovoljavanje ostalih propisanih uvjeta prihvatljivosti, troškovi gradnje / opremanja sportske građevine – oprema za sportsko borilište (teren )  unutar projekta u okviru tipa operacije 3.3.1. su prihvatljivi.

Uz Odluku predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave treba dostaviti Prilog koji sadrži i izjavu da će projekt biti dostupan lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama odnosno projekt treba biti otvoren i dostupan i za druge skupine i lokalno stanovništvo.

 

TO 3.3.1.  MOLIMO VAS MALO DETALJNIJE OBJAŠNJENJE PRIHVATLJIVIH AKTIVNOSTI POD TOČKOM: JAVNE POVRŠINE (PARK I SLIČNO)

Prihvatljive aktivnosti su: sukladno projektnoj dokumentaciji, troškovi pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih i završnih radova.

Uključuje opremanje zelene površine, opremu za građevine unutar javne površine (sjenica, spomenik, fontana) te oprema za sprave za djecu.

Javne zelene površine (park i slično) isključuje građevine koje se nalaze uz javnu zelenu površinu koje nisu u svrhu funkcije javnih zelenih površina.

 

TO 3.3.1.  ZA OPĆINU SELCA PRIPREMAMO PROJEKT SAMO OPREMANJA DJEČJEG VRTIĆA,  S OBZIROM DA SE NE RADI O GRAĐENJU MIŠLJENJA SMO DA ISTA AKTIVNOST NE ZAHTJEVA MIŠLJENJE ŽUPANIJE O POTREBI PROVEDBE  OCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PA VAS MOLIMO POTVRDU ISTOG

Ukoliko se zahvat na projektu ne provodi na području Nature 2000 i riječ je samo o opremanju, sukladno Prilogu V ovog Natječaja nije potrebno mišljenje Županije o potrebi provedbe  ocjene utjecaja na okoliš.

 

TO 3.3.1.  ZA OPĆINU SELCA PRIPREMAMO UREĐENJE OKOLIŠA POSTOJEĆEG GROBLJA. U DIJELU POPISA AKTIVNOSTI VEZANE ZA POTREBE MIŠLJENJA I RJEŠENJA O UTJECAJU ZAHVATA NA OKOLIŠ U DIJELU AKTIVNOSTI GROBLJA PIŠE = GROBLJA NOVA. DA LI TO ZNAČI DA ZA REKONSTRUKCIJU I UREĐENJE POSTOJEĆIH GROBLJA NIJE POTREBNO ISHODOVATI POTREBNA RJEŠENJA I MIŠLJENJA.

Sukladno Uputi MZOIE (Prilog V Natječaja), ako je riječ o izgradnji novog groblja potrebno je izraditi Elaborat zaštite okoliša i podnijeti Zahtjev sukladno članku 82. Zakona o zaštiti okoliša o čemu Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donosi Rješenje, a ako je riječ o rekonstrukciji postojećeg groblja potrebno je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike dostaviti projektno-tehničku dokumentaciju (Idejni ili Glavni projekt) i kartografski prikaz s ucrtanim zahvatom u odnosu na područje ekološke mreže o čemu Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdaje Mišljenje.

 

TO 1.1.1. POZDRAV SVIMA. TKO MI MOZE KAO CLANU LAGA POMOCI U SASTAVLJANJU POSLOVNOG PLANA ZA OTVORENI NATJECAJ?

Sukladno Pravilniku za odabir projekata na natječajima LAG-a Brač, tijekom trajanja javnog poziva LAG Natječaja organizirane su  informativne radionice za potencijalne nositelje projekata s jasnim uputama o ispunjavanju obrazaca te ciljem i svrhom prijave projekata čiji su termini bili javno oglašeni na stranicama LAG-a Brač.

S obzirom da odabir projekata mora biti nepristran i transparentan što se osigurava sprječavanjem sukoba interesa, na način opisan ovim Pravilnikom, pozitivnim propisima u Republici Hrvatskoj, Uredbama (EU, Euratom) br. 966/2012 i (EU) br. 1268/2012, a sukladno Pravilniku i Smjernicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, LAG-u je zabranjeno ispunjavati prijave projekata i sudjelovati u pripremi dokumentacije za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Aktivnosti vezane  za usluge stručnjaka (konzultanta) vezano uz izradu poslovnog plana i podnošenje prijave projekta su prihvatljive za Natječaj TO 1.1.1. te mogu iznositi najviše 3.800,00 kuna.

TO 1.1.1. POŠTOVANI, MOLIM VAS INFO DA LI U  PRIHVATLJIVI TROŠAK ULAZE :

  • KUPNJA INOX POSUDA ZA DRŽANJE ULJA I VINA 
  • POPRAVAK POSTOJEĆE VODOSPREME KOJI UKLJUČUJE IZRADU NOVE BETONSKE MREŽE I BETONIRANJE

U tipu operacije 1.1.1. prihvatljiva je kupnja opreme (Inox posuda) i strojeva za objekte u svrhu obavljanja prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o EU, što uključuje i sektor vina i ulja.

Kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu je prihvatljiv trošak unutar tipa operacije 1.1.1. pod uvjetom da je u sklopu poljoprivrednog gospodarstva i u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade.

TO 1.1.1. POŠTOVANI, U DIJELU PRIHVATLJIVIH AKTIVNOSTI 6. UREĐENJE I POBOLJŠANJE KVALITETE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SVRHU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE DA LI MOŽEMO DOBITI MALO VIŠE INFA O TOME ŠTO SVE SPADA KAO PRIHVATLJIV TROŠAK POD UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA? UNAPRIJED ZAHVALJUJEM. LIJEP POZDRAV!

Uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje  odnosi se na privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi, to jest, na primjer, krčenje jednogodišnjeg i višegodišnjeg raslinja, uklanjanje kamenja, ravnanje, niveliranje terena i drugo. Navedeno je prihvatljiv trošak, ali ne smije se raditi o vlastitom radu (trošak vlastitog rada nije prihvatljiv trošak u poslovnom planu), već te aktivnosti mora obaviti druga osoba (izvođač) i za to ispostaviti račun. Važno je napomenuti kako mineralna gnojiva, zaštitna sredstva, kompost koji mogu služiti podizanju kvalitete zemljišta nisu prihvatljiv trošak osim kod podizanja i/ili restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada (količina nabavljenog gnojiva mora odgovarati količini sadnog materijala).

TO 1.1.1. DA LI PDV PRIHVATLJIV TROŠAK?

Ukoliko je korisnik u sustavu PDV-a, iznose u poslovnom planu prikazuje bez PDV-a. Ukoliko korisnik nije u sustavu PDV-a iznose u poslovnom planu prikazuje s PDV-om (korisnik ima pravo na odbitak pretporeza).
U poslovnom planu korisnik navodi planirane cijene koštanja aktivnosti koje planira provesti, a pri čemu će uključiti trošak PDV-a u slučaju da nije obveznik PDV-a, odnosno nema pravo odbitka pretporeza.
Ako se radi o korisniku koji u trenutku prijave nije obveznik PDV-a, a planira u sustav PDV-a ući prije provedbe pojedine aktivnosti iz PP, cijenu koštanja takve aktivnosti u PP treba prikazati bez PDV-a.

TO 1.1.1. DA LI JE UVJET ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ DA JE OSOBA NEZAPOSLENA I PRIJAVLJENA U HZZ, ODNOSNO MIROVINSKO PO OSNOVI POLJOPRIVREDE?
Ne, navedeno nije uvjet za prijavu na Natječaj TO 1.1.1. LAG-a Brač. Međutim, ukoliko je osoba nezaposlena može ostavriti bodove sukladno kriterijima ovog Natječaja. Kako bi ostvario bodove po ovom kriteriju, u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu:
– nositelj ili član OPG-a ne smije biti u radnom odnosu i kao takav se mora voditi u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
– nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili član OPG-a mora biti osiguran po poljoprivrednoj osnovi (kao poljoprivrednik) po propisima o mirovinskom osiguranju u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Isto dokazuje Potvrdom iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrdom o nezaposlenosti iz evidencije nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

TO 1.1.1. MORAJU LI SE NA NATJEČAJ TO 1.1.1. “POTPORA MALIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA” SLATI ORIGINALI TRAŽENIH DOKUMENATA?

Sukladno Prilogu 1. Natječaja TO 1.1.1. “Potpora malim poljoprivrednim gospodarstvima”, svi dokumenti moraju biti originali ili preslike ovjerene od strane javnog bilježnika.
Nositelj projekta može od LAG-a zatražiti povrat originalne dokumentacije.

Prijavni obrazac prijave projekta obavezno mora biti vlastoručno potpisan i ovjeren (po potrebi) od nositelja projekta, a cjelokupna dokumentacija prijave projekta mora biti složena redoslijedom kojim su dokumenti navedeni u prilogu 1. ovog Natječaja. Obrasci u excel formatu (npr. poslovni plan, izjava o veličini poduzeća) moraju biti dostavljeni u elektroničkom formatu (DVD ili CD s oznakom R: CD/R, DVD/R). U slučaju razlika između papirnate i elektroničke verzije, papirnata verzija prijave smatrat će se vjerodostojnom.