Leader – CLLD

 

CLLD (eng. Community Led Local Development – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva i lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti.

CLLD se provodi putem integriranih i multisektorskih strategija lokalnog razvoja dizajniranih na način da uvažavaju lokalne potrebe i potencijale, uključuje inovativne razvojne mogućnosti u lokalnom kontekstu, umrežavanje i suradnju.

Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) LAG-ovi su definirani kao nositelji CLLD pristupa (putem provedbe svojih Lokalnih razvojnih strategija).


 PROVEDBA U REPUBLICI HRVATSKOJ

CLLD, u razdoblju 2014.-2020., će se u Republici Hrvatskoj provoditi putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (3% ukupne alokacije – 67,5 mil.Eur), a u kasnijoj fazi je predviđeno i uključivanje Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, što je definirano Partnerskim sporazumom između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje ESI fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014-2020.


 8 NAČELA CLLD-A

Razvoj utemeljen na značajkama lokalnog područja Pristup odozdo prema gore – prema stvarno iskazanim potrebama lokalnih dionikaLokalna javno-privatna partnerstva – provedba putem Lokalnih akcijskih grupa (LAG) Inovativan pristup lokalnom razvoju Integrirani i multisektorski pristup Umrežavanje Suradnja De-centralizirana administracija (isporuka projekata preko LAG-ova)

 

 ZAŠTO CLLD

Temeljeno na dosadašnjim iskustvima Inicijativa Zajednice i provedbi LEDAER osi 2007-2013: Više uputa zemljama članicama u provedbi pravnog okvira → više fleksibilnosti bez prevelikih ograničenja


 CILJ CLLD-A

 LEADER učiniti učinkovitijim za potporu inovacijama i lokalnom upravljanju

 Konkretno:

 • Jačanje uloge Lokalnih razvojnih strategija kao centralnog alata za razvoj – oblikovanje i implementaciju (uključivo i poboljšanje monitoringa i evaluacije lokalnog razvoja)

 • Jačanje LEADER pristupa integralnom razvoju lokalnih područja

 • Jačanje slobode LAG-ova u odabiru projekata koji se najbolje uklapaju u njihove razvojne strategije

 • Jasna podjela zadaća između nadležnih tijela i LAG-ova (ovisno o odabranom modelu provedbe)

 • Veći fokus na animaciju i jačanje kapaciteta (posebno tijekom pripreme LRS)

 • Jačanje partnerskog/participacijskog pristupa – posebno privatnog sektora (civini i gospodarski)

 • Racionalizacija transnacionalne suradnje – prema konkretnim i jasno definiranim potrebama

 • Jačanja alata umrežavanja između LAG-ova (nacionalno) i na razin EU – sinergija nacionalnih instrumenata umrežavanja s drugim ESI fondovima (financiranje aktivnosti iz više izvora/fondova)

 • Omogućavanje ruralnim područjima provedbu stvarno integriranih i multisektorskih, multidisciplinarnih strategija za financiranje razvoja iz svih ESI fondova (podloga za multiizvorsko financiranje) bez obzira na veličinu/snagu područja

 • Poboljšanje ruralno – urbanih i ruralno – obalnih veza

 • Poboljšanje intervencija koje se odnose na društvena pitanja na područjima provedbe

 • LEADER programa (teritoriju LAG-ova)


 ŠTO OČEKUJEMO

 • Razdoblje 2014-2020 kao prijelazna faza prema stvarnom multi-izvorskom financiranju lokalnog razvoja putem provedbe CLLD-a

 • Razvoj politika i volje nadležnih tijela za stvarnu realizaciju CLLD-a


 PRAVNA OSNOVA ZA PROVEDBU CLLD-A (EU/RH):