Skupština LAG-a Brač usvojila je 23.12.2018. godine Plan rada za 2020. godinu kao i Financijski plan, pa nam ostaje analizirati godinu iza nas.

U 2019. godini LAG BRAČ je radio na provedbi mjere LEADER-a.

LAG Brač dodjelio je 1.116.420,00 kuna potpore malim poljoprivrednicima u sklopu  Natječaju za tip operacije 1.1.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Dodjeljene su odluke za tri projekta u sklopu Natječaja TO 3.3.1. pa će LAG Brač sa 415.100,00 kuna dodjeljenih sredstava sufinancirati uređenje društvenog doma Retond u Nerežišćima, gradnju dječjeg igrališta u Dračevici i teniskog terena u Postirima.

U lipnju je aktiviran i treći Natječaj, i ovog puta za TO 1.1.1. s 23. pristigle prijave te je u procesu obrade.

Uspješno je nastavljena i provedba projekta Interreg Italy-Croatia te se u 2019. godini odrađeni bitni koraci prema realizaciji pilot projketa.

1.1. Izvješće o provedenim aktivnostima 2019.

2.1. Izvješće o provedenim Natječajima u 2019. godini

 

POPIS RADIONICA ZA OBJAVU
DATUM ORGANIZATOR MJESTO DOGAĐAJ/TEMA PREDSTAVNIK LAG-a
SJEČANJ 2019.
23.01.2019. LAG BRAČ Supetar Sastanak s Ivanom Samardžijom u sklopu pripremnih aktivnosti za LAG Natječaj 3.3.1. Vanja Purić, Ivana Gosdpodnetić, Mirela Zovko Drpić
23.01.2019. LAG BRAČ Supetar Sastanak s Ivom Cvitanićem i Jasnom Damjanović kao uvodni sastanak za organizaciju FOR F-LAG Festivala 2019. Vanja Purić, Ivana Gosdpodnetić, Mirela Zovko Drpić
25.01.2019. LAG BRAČ, LAG ŠKOJI, LAG 5 Split Radionica vezana uz provedbu pripremnog projekta suradnje 19.3.1. “DalmaTIMski otoci” Ivana Gospodnetić
28.01.2019. UDRUGA BRAČ Supetar Ssatanak Udruga “Brač” Vanja Purić, Ivana Gosdpodnetić, Mirela Zovko Drpić
30.01.2019. LAG BRAČ Supetar Sastanak UO vezan uz produljenje Natječaja TO 3.3.1. Članovi UO LAG-a Brač
VELJAČA 2019.
01.02.2019. LAG BRAČ Supetar Sastanak s Digitalvizijom u svrhu dogovora snimanja promidžbenog materijala Vanja Purić, Ivana Gosdpodnetić, Mirela Zovko Drpić
14.02.2019. LAG BRAČ Supetar Sastanak s Dijanom Šćenaponović u sklopu pripremnih aktivnosti vezanih uz Izmjenu LRS Vanja Purić, Ivana Gosdpodnetić, Mirela Zovko Drpić
18.02.2019. SDŽ Split Sastanak s Anđelkom Katavićem (SDŽ) i LAG-ovima SDŽ-a te sastanak s LAG-om Škoji vezano uz 19.3.1. Vanja Purić, Ivana Gosdpodnetić
22.02.2019. LAG BRAČ Supetar Sastanak s Jasnom Damjanović u vezi kreiranja LAG radio emisije Vanja Purić, Ivana Gosdpodnetić, Mirela Zovko Drpić
28.02.2019. UDURGA BRAČ Supetar Drugi sastanak s Lucijom Puljak u vezi projekta Trolokve, Uruga “Brač” Vanja Purić, Ivana Gosdpodnetić, Mirela Zovko Drpić
OŽUJAK 2019.
01.03.-03.03.2019. UDRUGA PAMETAN OTOK Zagreb Sudjelovanje na Susret Bračana Vanja Purić
06.03.2019. LAG BRAČ, LAG ŠKOJI, LAG 5 Supetar Definiranje provedbe projekta DalmaTimski otoci Vanja Purić, Ivana Gospodnetić
06.03.2019. LP, REGIONE MOLISE, ITALY Supetar Konferencijski sastanak partera u svrhu definiranja Partnership agreementa Vanja Purić, Ivana Gospodnetić
14.03.2019. LAG BRAČ Supetar Sastanak vezan uz LRS LAG-a Brač Josipa Rajević, Ivana Gospodnetić, Mirela Zovko Drpić, Vanja Purić
12,13,15.03.2019. LAG BRAČ Nerežišća, Sutivan, Supetar Predstavljanje edukativne igre Fermoj&Pensoj Josipa Rajević, Ivana Gospodnetić, Mirela Zovko Drpić, Vanja Purić
21.03.2019. LAG BRAČ, LAG ŠKOJI, LAG 5 Split Definiranje provedbe projekta DalmaTimski otoci Ivana Gospodnetić, Vanja Purić
20.03.2019. MINISTARSVO POLJOPRIVREDE, APPRRR Zagreb Sastanak u vezi provedbe LRS vezano to 6.3.1., Prilog odluke Vanja Purić, Tonči Sanader
TRAVANJ 2019.
09.04.2019. LAG BRAČ Supetar Sastanak UO vezan uz osvajanje GFI Članovi UO LAG Brač
09.04.2019. LAG BRAČ Supetar Skupština – Nije ostvaren kvorum Članovi LAG-a Brač
09.04.2019. LAG BRAČ Supetar Nadzorni odbor, nije ostvaren kvorum Članovi LAG-a Brač
11.04.2019. LAG BRAČ Supetar Sastanak s dizajenrom u vezi For flag festivala Josipa Rajević, Ivana Gospodnetić, Mirela Zovko Drpić, Vanja Purić
15.04.2019. MINISTARSVO POLJOPRIVREDE, APPRRR Split Radionica posjet projektu kao dio administativne provjere ZZP 631 Josipa Rajević, Ivana Gospodnetić, Vanja Purić
29.04.2019. LAG BRAČ Supetar Sastanak Nadzornog odbora Članovi NO Brač
29.04.2019. LAG BRAČ Supetar Skupština Članovi LAG-a Brač
29.04.2019. LAG BRAČ Supetar Sastanak UO, donošenje odluke 3.3.1. Članovi LAG-a Brač
SVIBANJ 2019.
09.05. -.11.05.2019. LEADER MREŽA HRVATSKE, LAG BRAČ Supetar LEADER mreža Hrvatske – radionica decentralizirana provedba Programa Zaposlenici LAG-a Brač, članovi LEADER
10.05.2019. LAG BRAČ Supetar Drugo izdanje FOR F*LAG Festivala Zaposlenici LAG-a Brač, posjetitelji festivala
16.05.2019. HAMAG-BICRO I HBOR Supetar, vijećnica Predstavljanje Financijskih instrumenata PRR RH Mirela Zovko Drpić, Ivana Gospodnetić
16.05.2019. LAG BRAČ Supetar Sastanak s Milnaom Jakovčićem, Savjetodavna služba Mirela Zovko Drpić, Ivana Gospodnetić
23.05.2019. MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJ Split Radionica Interreg Split s MRR Ivana Gospodnetić
28/29.05.2019. INTERREG ITALY-CROATIA TOURISM4ALL Zadar 2nd steering comitee projekta Tourism4all Ivana Gospodnetić, Vanja Purić
LIPANJ 2019.
11.06.2019. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, APPRRR Zagreb Radionica MP i APPRRR, ZJN i izmjene Natječaja 19.3/19.4 Josipa Rajević, Ivana Gospodnetić, Vanja Purić
12.06.2019. UDRUGA BRAČ Vidova gora Sasatanak Udruga Brač,Vodoprivreda Split d.d., Hrvatske vode, Javna Ustanova More i krš – obnova lokve Ivana Gospodnetić, Mirela Zovko Drpić
27.06.2019. LAG BRAČ Supetar Skupština – Pokretanje Natječaja 1.1.1./3.3.1. Članovi LAG-a Brač
SRPANJ 2019.
24.07.2019. LAG BRAČ, UDURGA RETOND, OPĆINA NEREŽIŠĆA, LAGUR BRAČ Donji Humac Festival održivog razvoja FOR F*LAG u Donjem Humcu Ivana Gospodnetić, Mirela Zovko Drpić, Josipa Rajević, Vanja Purić
26.07.2019. TZ MILNA, OPĆINA MILNA, TZ ŠOLTA, OPĆINA ŠOLTA, TZ SDŽ Milna Predstavljanje igre FERMOJ&PENSOJ Ivana Gospodnetić, Josipa Rajević
KOLOVOZ 2019.
21.08.-24.08.2019. LEADER MREŽA HRVATSKE, LAG BRAČ Novigrad LEADER radionica – razmjena iskustva u provedbi LRS Mirela Zovko Drpić
RUJAN 2019.
04.09.2019. LAG RAČ Supetar Sasatanak u vezi utvrđivanja troškova i ugovaranja suradnje sa CZK Brač za projekt INTERREG Tourism4all Ivana Gospodnetić, Vanja Purić
04.09.2019. LAG RAČ Supetar Gostovanje na Radio Braču u svrhu predstavljanja Natječaja i projekta LAG-a  Brač Ivana Gospodnetić, Vanja Purić
05.09.-06.09.2019. LAG RAČ Milna, Selca, Pučišća, Supetar Radionice u sklopu obajve drugogo Natječaja za TO 1.1.1. LAG.a Brač Ivana Gospodnetić, Mirela Zovko Drpić
13.09.2019. LAG RAČ Supetar Sastanak s Jasnom Damjanović u vezi projekta Tourism4all interreg Ivana Gospodnetić, Vanja Purić
12.09.2019. LAG RAČ Supetar Donošenje odluka o pokretanje drugog Natječaja za TO 1.1.1. Članovi UO LAG Brač
LISTOPAD 2019.
11.10.2019. LAG BRAČ Supetar Local focus group, predstavljanje projekta i prikupljanje upitnika WP 3.2. Ivana Gospodnetić, Vanja Purić
18.10.2019. LAG BRAČ Split Sastanak s Ivanom Samardžijom RERA u vezi aktivnosti u radnom pkaetu 4 Ivana Gospodnetić, Vanja Purić
11.10.2019. LAG BRAČ Supetar 4th virtualni meeting partnera Tourim4all Ivana Gospodnetić, Vanja Purić
25.10.2019. LAG BRAČ, LAG ŠKOJI, LAG 5 Split Sasatank s partnerima u vezi 19.3.2. LAG Brač, LAG škoji, LAG 5 Ivana Gospodnetić
STUDENI 2019.
27.11.2019. LAG RAČ Zagreb Stanje provedbe 19.2.19.4. Ivana Gospodnetić, Mirela Zovko Drpić
25.11.-28.11.2019. INTERREG ITALY-CROATIA TOURISM4ALL Padova Interreg T4A, WP 3.4. Train the trainers Ivo Ljubetić Šteka VOLONTER
PROSINAC 2019.
03.12.-04.12.2019. INTERREG ITALY-CROATIA TOURISM4ALL Bari Interreg T4A, WP 3.4. Train the trainers Ivana Gospoednić
23.12.2019. LAG BRAČ Supetar Plan rada. Financijski plan Članovi UO
23.12.2019. LAG BRAČ Supetar Plan rada. Financijski plan Članovi LAGa Brač
01.01.-31.12.2019. LAG BRAČ Supetar Konzultacije u uredu LAG-a Brač tijekom godine Ivana Gospodnetić, Mirela Zovko Drpić, Vanja Puirć

Ured LAG-a Brač sudjelovao je ili organizirao 51 radionice, a u uredu LAG-a održano je preko 35 konzultacija.